logo tekst

10.00 uur ds. M. Aangeenbrug
uit Apeldoorn
Kerkgang voor gemeenteleden met
achternaam beginnend met letter A t/m H

18.30 uur Kand. H.A. Kramer uit Urk

Kerkgang voor alle gemeenteleden

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: WKLd 447:1 en 4
 • Wet
 • Zingen: Ps. 97:1
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ex 13:17-22 en
  Matth.28:16-20
 • Orgelspel
 • Preek n.a.v. Tekst: Ex 13:21 en 22
 • Zingen: Ps. 91:1 en 5
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WKLd 45:1, 2 en 3
 • Zegen


Organist: Jochen de Gier

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 122:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: WKLd 427:1, 2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: : 1 Joh. 2:28 – 1 Joh. 3:24
 • Muziek/ orgelspel – Ps. 133
 • Preek: De Zoon geopenbaard om:
  1. Onze zonden weg te nemen
  2. De werken van de duivel te verbreken
 • Zingen: Ps. 17:3 en 8
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotzang: WKLd 11:1, 2, 3 en 5
 • Zegen

Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Paul Lekkerkerker
Collecten: 1. . Diaconie; 2. Pastoraat; 3. Vervangen verlichting Kerk
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Wij willen u vragen om bij overmaking van het bedrag duidelijk aan te geven voor welke zondag en voor welk doel uw bijdrage bestemd is. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om uw collectebijdrage te leveren via de linkjes op de website.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Diaconie (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van
Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)

Vervanging verlichting Kerk (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van
de Hervormde Gemeente IJsselstein

Allereerst willen wij u vriendelijk vragen om iets eerder naar de kerk te komen i.v.m. het registreren en naar de plaats brengen.
In de kerkdienst van 2 augustus mogen 100 gemeenteleden de ochtenddienst, fysiek bijwonen, uiteraard met inachtneming van 1,5m afstand. Gemeenteleden met achternaam beginnend met de letters A t/m H (zonder voorvoegsel) zijn van harte welkom in de kerk. We attenderen u nogmaals op de regels. Geen griep- of verkoudheidsverschijnselen. Neem zelf uw Bijbel en Weerklank mee. De garderobe kunt u niet gebruiken. Bij de ingang van de kerk wordt uw naam genoteerd en nog expliciet gevraagd of u gezond bent en u (of iemand uit uw huishouden) geen klachten heeft. Een coördinator brengt u naar een plaats in de kerk. Gemeentezang is niet toegestaan. Collecten zijn digitaal. Bij de uitgang wordt u begeleid naar één van de 4 uitgangen in de kerk. Blijf niet napraten, maar verlaat zo snel mogelijk de omgeving van de kerk.

Vanaf zondag 2 augustus kunnen de avonddiensten fysiek door gemeenteleden en belangstellenden worden bijgewoond. Omdat we verwachten dat er ruimte genoeg is, is iedereen dan ook in deze avonddienst van harte welkom. Uiteraard kunt u beide diensten ook online beluisteren/ meekijken. Alle diensten blijven we uitzenden via
https://kerkdienstgemist.nl

Uitnodiging digitaal koffiedrinken 2 augustus van 12.00–12.30u
Op zondag 2 wordt u na de ochtenddienst (van 12.00u-12.30u) van harte uitgenodigd voor het maandelijks digitaal koffiemoment. Voor de koffie met wat lekkers moet u zelf zorgen.

Gebedsmoment na de avonddienst van 2 augustus
Na de avonddienst is er gezamenlijk Gebedsmoment. Ook dit Gebedsmoment kan fysiek worden bijgewoond in het koor van de kerk o.l.v. René van Os.

Zondagsschool
Ook voor komende zondag (2 augustus) biedt de zondagsschoolleiding de kinderen materiaal aan om thuis mee aan de slag te gaan. Voor deze zondag is dat:
Daniël 2 Daniël en zijn vrienden
WKLd 609 Hoger dan de blauwe luchten

Mededelingen van College van Kerkrentmeesters
De jaarrekening van 2019 is goedgekeurd en staat op de website van onze gemeente. Er is een positief resultaat geboekt van 18.149 Euro en ook de eerste cijfers voor 2020 zien er - ondanks de corona-situatie - bemoedigend uit. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de kerkrentmeesters.
Het College van Kerkrentmeesters heeft opdracht gegeven voor de vervanging van de verlichting van ons kerkgebouw. Van buiten de gemeente is reeds het mooie bedrag van ruim 51.000 Euro toegezegd aan steun voor dit project en we verwachten nog meer toezeggingen. We hopen dat de nieuwe verlichting per eind 2020 zal zijn gerealiseerd.
Geloof in IJsselstein maakt in de maanden juli tot september gebruik van het Kruispunt om ’s zondags bijeenkomsten te houden.
Van de bazaarcommissie komt het verzoek om geen spullen voor de rommelmarkt af te geven bij Gerrit van Bemmel, die dit werk niet meer doet, en deze spullen ook niet zo maar neer te zetten bij het Kruispunt of bij De Haan. De bazaarcommissie vergadert eind september over de bazaar van DV 30 januari 2021 en gaat zich bezinnen over de opties voor het houden van bazaar als de corona voortduurt. Voorlopig gaan we er wel van uit dat de bazaar doorgaat.

Bemoediging – door Johan Wiegman
Beste gemeenteleden,
Vanaf zondag 2 augustus mogen we weer twee keer per zondag naar de kerk: zowel in de morgendienst als in de avonddienst. In de morgen geldt nog de quotering op achternaam, maar ’s avonds mag iedereen komen die graag in Gods Huis wil zijn! Het is oprecht fijn zoals we nu weer met elkaar naar de kerk mogen komen en dan vandaag voor hen die dat graag willen en kunnen zelfs twee keer! Iedereen kan nu één keer per zondag komen. Dat we nog niet kunnen meezingen, is wel een groot gemis, maar toch is het ook wel fijn om in je hart mee te zingen of misschien een beetje zonder geluid mee te zingen of het lied of de psalm mee te neuriën. Het is overigens goed mogelijk dat ook meezingen weer mogelijk wordt in de toekomst, maar de kerkenraad is daar erg voorzichtig mee, hoewel ons grote kerkgebouw er zich qua volume en ventilatiemogelijkheden wel goed voor leent. Eind augustus gaat de kerkenraad daar opnieuw naar kijken. Al de mooie dingen zijn de zegeningen van de Heere die elke dag weer nieuw over ons zijn. Hij draagt onze gemeente, ook door deze tijd van corona heen, naar Zijn toekomst. Laten we dat goed vasthouden en ik hoop en wens dat het ons steeds tot vreugde mag zijn om Zijn Naam groot te maken in Zijn bedehuis, waar nu velen van ons weer echt aanwezig kunnen zijn. Uiteraard is het soms qua gezondheid verstandig om voorzichtig te zijn en kan het dan beter zijn om thuis mee te luisteren of te kijken. Ook daar wens ik u Gods Rijke Zegen toe op Zijn dag!

Als u wilt reageren op de maatregelen, of als u suggesties heeft n.a.v. de Weekbrief, laat het ons weten. U kunt uw reactie sturen naar scriba@hervormdijsselstein.nl of naar Achtersloot 79 (3401 NT).