logo tekst

In het moderamen, het dagelijks bestuur, van de kerkenraad hebben zitting de predikant, de scriba, een ouderling, een diaken en een ouderling kerkrentmeester.
Dit jaar bestaat het moderamen uit de volgende personen;