logo tekst

10.00 uur Ds. C. Bos uit Benschop

18.30 uur Ds. A.A.W. Boon uit Veenendaal

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 289: 2, 3
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 121: 1, 4
 • Lezing van de Wet
 • Zingen: Ps. 119: 8
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 11: 17 - 29; tekst vers 25 en 26
 • Kindermoment
 • Zingen: WK lied 611: 1, 2, 3
 • Prediking, thema ‘Waarom Jezus leed’. 
 • Zingen: Ps. 27: 7
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotzang: WK lied 471: 1, 4
 • Zegen

Organist: Simon Koolen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps. 84: 6
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 108: 1, 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Ps. 119: 83
 • Gebed
 • Schriftlezing: O.T. Genesis 22: 1-19;  N.T. Hebr. 11: 17 – 19
 • Zingen: Ps. 26: 2,3
 • Preek; tekst: Genesis 22: 7 – 14; thema: Gods voorzienigheid!
 • Zingen: WK Ps. 43: 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotzang: WK lied 472: 1, 2, 3
 • Zegen.

Organist: Martien van der Zwan

Ouderling van dienst: Johan Bastmeijer
Collecten: 1 Plaatselijk evangelisatiewerk 2. Pastoraat; 3. Onderhoud kerk
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Plaatselijke evangelisatie (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Onderhoud kerk (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool en crèche
Er is zondagsschool en kindercrèche. Kinderen voor de zondagschool gaan voor de preek met de leiding naar het Kruispunt waar de ouders de kinderen na de dienst weer ophalen. Op deze zondag staat Ruth 3:7–4:16 centraal, met als thema Ruth en Boaz.

Beroepingswerk
“Het schaap met de 5 poten”. Dat was het – iets te snelle en jolig bedoelde – antwoord op de vraag van de predikant bij een kopje koffie tijdens het kennismaken. De vraag was natuurlijk: wat voor predikant zoeken jullie? Het toont de sfeer dat zo’n antwoord gegeven kon worden.
Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad unaniem besloten om een beroep uit te brengen. De naam van de predikant maken we zondag bekend. Graag nemen we u alvast wel mee in de aanloop en het vervolg.

Wat vooraf ging?
Eerder hebben we u natuurlijk al meegenomen bij alle aspecten die we konden delen. Het gaat in zo’n beroepingsproces natuurlijk om mensen. Daarom konden we niet altijd alles delen, omdat anders de anonimiteit niet gegarandeerd kon worden. Maar in vogelvlucht nog even de volgende opsomming:

 • Instellen beroepingscommissie;
 • Opstellen profielschetsen;
 • Opvragen van namen bij u als gemeente en bij de landelijke kerk en de Gereformeerde Bond;
 • Opzoeken en inwinnen van informatie over ingediende namen;
 • Opstellen van een lijst met mogelijk te beroepen predikanten en bepalen van volgorde, vooral in het licht van de profielschets;
 • Aanvragen van de solvabiliteitsverklaring (aantonen van voldoende middelen om predikant te kunnen betalen) en toestemming van de classis om te beroepen;
 • Bezoeken van een kerkdienst in de eigen gemeente van de predikant en kennismaken.

Al dit werk heeft er toe geleid dat de kerkenraad afgelopen dinsdag het advies van de beroepingscommissie heeft overgenomen. En dan komt de vraag:

Hoe nu verder?
Als eerste dus komende zondag: het bekend maken van de naam bij de afkondigingen. Daarbij krijgt u ook – conform de kerkorde – tot vrijdag de gelegenheid om eventueel bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure. Als er geen wettig bezwaar wordt ingediend, brengen we zaterdag 17 februari de beroepingsbrief officieel naar de predikant. Hij gaat vervolgens zondagochtend 18 februari bij ons voor.
Daarna is er op woensdagavond 28 februari een kennismaking met de gemeente in het Kruispunt. Het is fijn als we met z’n allen zoveel als mogelijk aanwezig kunnen zijn bij zowel de kerkdienst als de kennismakingsavond. Het is een belangrijk moment voor ons als gemeente, maar ook voor de predikant!
Uiterlijk zaterdag 9 maart maakt de predikant dan zijn reactie op het beroep aan ons bekend.

Tenslotte
We hebben dus het schaap met de 5 poten gevonden! Een ‘winst’waarschuwing krijgt u alvast mee: we hebben dispensatie verleend voor één poot. Hoe grappig we het ook stellen: we hebben nadrukkelijk Gods leiding ervaren bij het tot stand komen van dit beroep. Daarom is Psalm 25 al een paar keer voorbij gekomen: Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden! We rekenen op uw betrokkenheid, aanwezigheid op de 18e en 28e en uw gebed!

Happietaria
In de periode van 20 februari t/m 23 maart kan je in Utrecht een keer uit eten gaan en daarmee een goed doel steunen. Christelijke studenteverenigingen in Utrecht zijn de initiatiefnemers van Happietaria, een pop-up restaurant voor het goede doel, volledig gerund door vrijwilligers. Dit jaar zal de opbrengst gaan naar een project van Tearfund voor het structureel verbeteren van veilig drinkwater via kerken in Oeganda. Veel vrouwen en meisjes moeten daar de heuvels afdalen naar de waterputten. Het afdalen en klimmen met zware jerrycans leidt tot rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Bovendien is het water in de lagergelegen bronnen vaak erg vervuild. Tearfund wil deze nood samen met de lokale partner aanpakken. Dit doen ze door waterreservoirs aan te leggen, voorlichting te geven over water en hygiëne en door onderhoud van de hellingen. Door een hapje bij Happietaria te komen eten kunt u bijdragen aan dit werk van Tearfund! De voorbereidingen zijn in volle gang. U en jullie worden van harte uitgenodigd voor een etentje in het restaurant op Saffierlaan 10 in Utrecht. Wilt u een plekje reserveren? Leuk! Dat kan op de website www.happietaria.nl/utrecht of door een berichtje te sturen naar jvanbaaren@happietaria.nl. Ook als u Happietaria op een andere manier wilt helpen, bijvoorbeeld door een sponsoring of gift, of als u andere vragen heeft kunt u gerust een mailtje sturen naar bovenstaand e-mailadres. Hopelijk tot ziens in het restaurant!

Bemoediging - door Raymond Fricke

Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen
en wij zien en wij ervaren,
onbestendigheid alleen.
Van de daden die wij deden,
blijft er vrijwel niets bestaan.
Al het heden wordt verleden,
maar men rekent het ons wel aan.

Voorgeslachten gingen henen,
eenmaal wacht ons ook het graf.
God wil ons de tijd slechts lenen
maar hij neemt het ons ook af.
Toch, hoe eindig ik mag wezen,
‘k word door angst niet overmand;
wat vergaat, doet mij niet vrezen,
want mijn trouwe God houdt stand.

Snel dan, jaren, snel maar henen
met je blijdschap en verdriet.
Wat ik win of moet bewenen,
God, mijn God, verandert niet!
Met het hoofd omhoog geheven,
voortgeleid steeds aan zijn hand,
reis ik door dit aardse leven
naar mijn eeuwig vaderland.

Uit: Weerklank lied 355